Wet BeZaVa

 

De invoering van de Wet BeZaVa (januari 2013) kan een aanzienlijke stijging van kosten betekenen die u als werkgever kwijt bent aan ziekte en arbeidsongeschiktheid. Daarom is nu het moment om u te bezinnen op een passende aanpak op het gebied van verzekeringen, arbo, re-integratie en preventie.
Schadelastbeperking is nu belangrijker dan ooit. Na de invoering van de WIA en Wet Verbetering Poortwachter is de Wet BeZaVa de nieuwste maatregel om ziekte en arbeidsongeschiktheid terug te dringen.
 

De Wet BeZaVa (Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters) heeft tot doel om de ziekterisico’s van flexwerkers of vangnetters te beperken.
 

 1. Flexwerkers? Om wie gaat het?
 2. Waarom deze nieuwe wetgeving?
 3. Wat betekent dat voor u als werkgever?
 4. Sociale premies
  a. Sectorpremie
  b. Premie WGA-vast
  c. Ziektewetpremie (ZW-flex)
  d. Premie WGA-flex
 5. Eigenrisicodrager
 6. Wat moet u nu als werkgever doen in het kader van Wet BeZaVa?
 7. Waarom Meneer Regezma?

 

1. Flexwerkers? Om wie gaat het?
 • Werknemers met tijdelijke of 0-urencontracten
 • Uitzendkrachten, thuiswerkers, stagiaires, werknemers in proeftijd of provisiewerkers
 • Medewerkers die binnen vier weken na het einde van hun dienstverband ziek zijn geworden

Let op: werknemers met een NoRisk-polis vallen buiten deze regeling.

2. Waarom deze nieuwe wetgeving?

In de oude regeling kwamen nog teveel flexwerkers in de vangnetregeling van de Ziektewet en dat kostte de werkgevers en de uitzendbureaus niets. Het gevolg was wel dat de vangnetters verhoudingsgewijs een steeds groter deel van de WGA-populatie uit maakten.
Met de nieuwe wet wil de wetgever misbruik van de Ziektewet tegengaan en verhaalt de kosten van de ziekte of arbeidsongeschiktheid van de vangnetters bij de ex-werkgevers.

3. Wat betekent dat voor u als werkgever?

Enerzijds loopt u behoorlijke risico’s. Als een flexwerker ziek wordt, betaalt u de eerste twee jaar de volledige ziektewetuitkering. Daarna betaalt u nog eens jarenlang een hogere premie en het totale schadebedrag kan oplopen tot meer dan 200.000 euro. Anderzijds kunt u ook kosten besparen. In beide gevallen is het noodzakelijk dat u meer inzicht en grip krijgt op de begeleiding en de kosten van het ziekteverzuim binnen uw bedrijf. Effectieve schadelastbeperking is de sleutel.
Lees meer over Pijnlijke praktijkvoorbeelden
 

4. Sociale premies

Vanaf 1 januari 2014 bestaan er vier verschillende premies:

 1. Sectorpremie
 2. Premie WGA-vast
 3. Ziektewetpremie
 4. Premie WGA-flex (nieuw)

(Vanaf 2016 worden de beide WGA-premies weer samengevoegd tot één WGA-premie)

1. Sectorpremie
Afhankelijk van de bedrijfssector. De hoogte wordt door het UWV vastgesteld.
Bijvoorbeeld: baggerbedrijf 0,06% en uitzendbedrijf 5,25%

2. Premie WGA-vast
Hangt af van de WGA-instroom van uw medewerkers in vaste dienst.
De premie betaalt u aan het UWV of de verzekeraar (eigen risicodrager)

3. Ziektewetpremie (ZW-flex)
Hangt af van instroom flexwerkers of ex-werknemers die vanaf 2012 bij u ziek uit dienst zijn gegaan en in de Ziektewet (vangnet) terecht zijn gekomen.

4. Premie WGA-flex
Deze nieuwe gedifferentieerde premie hangt af van de WGA-instroom (vanuit de Ziektewet) van flexwerkers of ex-werknemers die vanaf 2010 bij u ziek uit dienst zijn gegaan.
De premie is afhankelijk van de bedrijfsgrootte en loonsom.

5. Eigenrisicodrager

Het UWV neemt de uitkering en de re-integratieverplichtingen van een zieke werknemer die uit dienst gaat van u over. Dat geldt ook voor werknemers die in de WIA (WGA) komen. Om dat geheel te bekostigen, vraagt het UWV een forse financiële afdracht in de vorm van de bovengenoemde sociale premies.
U bent dus min of meer verzekerd bij het UWV.

Een eigenrisicodrager kiest er voor om zelf de regie te nemen en is daarmee zelf verantwoordelijk voor de uitkering en re-integratie. Een deel van die verplichtingen kan weer worden ondergebracht bij een private verzekeraar. Dit kan een forse besparing opleveren. Het is overigens nog niet mogelijk om voor de WGA-flex eigenrisicodrager te zijn. Het aantal eigenrisicodragers voor de Ziektewet neemt toe, met name bij grote bedrijven.

In 2014 waren er 5300 werkgevers eigenrisicodrager (t.o.v. 1500 in 2013). Dat geldt niet voor de WGA, daar neemt het aantal risicodragers juist af. In 2013 en 2014 zijn 8000 werkgevers weer teruggekeerd bij het UWV. Dit heeft grotendeels te maken met de forse WGA-premiestijging bij de private verzekeraars.

6. Wat moet u nu als werkgever doen in het kader van Wet BeZaVa?
 • Controleer of de premievaststelling van het UWV goed is (is niet altijd feilloos).
 • Bepaal of u eigenrisicodrager wilt worden
 • Bepaal op welke manier u zich het beste kunt verzekeren
 • Bepaal of u voldoende inzicht en grip heeft op uw ziekteverzuim (bijv. arbodienst, re-integratiebegeleiding, registratie). In hoeverre heeft u nog de regie?
 • Maak beleid op het gebied van schadelastbeperking (wat kunt u zelf doen en wat besteedt u uit?)
7. Waarom Meneer Regezma?

Wij zijn uw aanspreekpunt en dienstverlener, binnen een uniek concept op het gebied van re-integratie- en gezondheidsmanagement voor bedrijven.
Samen met u gaan we van beleid naar praktijk. Dat levert betere en meetbare bedrijfsresultaten op (onder meer door een lager ziekteverzuim, hogere productiviteit en tevreden medewerkers).
Bij ons krijgt u altijd uw eigen contactpersoon direct aan de lijn of we komen naar u toe.

Wij hebben in de loop der jaren een deskundig en betrouwbaar noordelijk relatienetwerk opgebouwd van arbeidsdeskundigen, arbo-artsen, re-integratiedeskundigen, private zorgverzekeraars en andere relevante disciplines. Uiteraard kunt u ook uw voordeel doen met ons noordelijke relatienetwerk.
Uw vaste contactpersoon kan u zowel adviserend als uitvoerend van dienst zijn. Wij zijn toegankelijk en altijd bereikbaar, zowel voor u, als voor uw medewerkers.
Ons doel is dat u als werkgever door kennis en regie, meer grip heeft op het ziekteverzuimbeleid binnen uw bedrijf. Uiteraard kunt u volop gebruik maken van onze expertise, maar we streven er naar dat u op het gebied van re-integratie en arbo-zaken minder afhankelijk bent van derden. Daarmee kunt u flink besparen op uw verzuimkosten.

Lees ook de informatie over Schadelastbeperking, Wet Verbetering Poortwachter en Wet BeZaVa

Als abonnee kunt u profiteren van onze helpdesk, waarbij u onbeperkt uw vragen kunt stellen over re-integratie en arbo-zaken. Daarnaast krijgt u 20% korting op het uurtarief.

 

Heeft u belangstelling?
Bel 085-4018235 of stuur een email

 

Download en print de tekst

GERELATEERDE DIENSTEN

WET BEZAVA

LEES MEER

COMPANY RADAR

LEES MEER

EDUCATIE (ARBO)

LEES MEER

COACHING

LEES MEER

(GROEPS) OUTPLACEMENT

LEES MEER

SROI / QUOTUM REGELING

LEES MEER

MVO PERSONEEL

LEES MEER

HET NIEUWE WERKEN

LEES MEER

SCHADELAST BEPERKING

LEES MEER

SOCIALE INNOVATIE

LEES MEER

ARBO ADVIES

LEES MEER

LOOPBAAN BEGELEIDING

LEES MEER

VERBETEREN WERKVERMOGEN

LEES MEER

WET VERBETERING POORTWACHTER

LEES MEER

INTERIM- EN PROJECT MANAGEMENT

LEES MEER