Wet Verbetering Poortwachter

 

U bent als werkgever verplicht een zieke of arbeidsongeschikte werknemer te begeleiden naar passend werk, gedurende een periode van twee jaar. Het doel is uiteraard dat het re-integratieproces optimaal verloopt en dat de werknemer weer zo snel mogelijk aan het werk kan (binnen het bedrijf of elders).
Als het UWV na twee jaar van mening is dat de werkgever onvoldoende inspanning heeft verricht, dan volgen er sancties (bv. een jaar extra loondoorbetaling).

Met deze productfolder beschrijven we voor u in grote lijnen de Wet Verbetering Poortwachter aan de hand van de volgende items:

 1. De wet
 2. Plan van Aanpak
 3. Casemanager
 4. Verzuimcontrole of verzuimbegeleiding
 5. Arbeidsdeskundig onderzoek
 6. 1e en 2e spoortraject
 7. Poortwachtertoets
 8. WIA-coach
 9. Deskundigen Oordeel
 10. Interne Verzuim coördinator
 11. Arbo- of Bedrijfs arts?
 12. Vrijwillige Verlenging Loondoorbetaling
 13. Re-integratie 3e Spoor
 14. Waarom Meneer Regezma ?
1. De wet

In de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) staat beschreven hoe de werkgever een zieke of arbeidsongeschikte werknemer moet begeleiden. Het is belangrijk dat u als werkgever het voorgeschreven stappenplan WVP adequaat uitvoert.

2. Plan van Aanpak

Na zes weken ziekte dient er een Probleemanalyse te worden geschreven ten behoeve van het re-integratiedossier. Na acht weken ziekte dient er een Plan van Aanpak te worden opgesteld door werkgever en werknemer. Vervolgens moet dit plan elke zes weken worden geëvalueerd. U kunt een casemanager van Meneer Regezma inschakelen om dit proces te begeleiden. We kunnen ook als een soort helpdesk fungeren voor uw eigen interne verzuimcoördinator.

3. Casemanager

De casemanager is het aanspreekpunt voor alle partijen die betrokken zijn bij het re-integratieproces van de zieke werknemer en draagt er zorg voor dat het re-integratiedossier aan alle eisen van WVP voldoet. De leidinggevende of HRM-functionaris kan de rol van casemanager vervullen. Deze taak kan ook uitbesteed worden aan externe specialisten.
Wij bieden als casemanager een persoonlijke begeleiding op maat, waarbij we een constructieve samenwerking tussen werkgever en werknemer centraal stellen. Wij kennen de procedures en eisen van WVP en hebben ruime ervaring met re-integratie en arbodienstverlening. Hierbij maken we gebruik van ons noordelijke relatienetwerk (bv. bedrijvenmarkt, UWV, arbeidsdeskundigen en zorgverleners).

4. Verzuimcontrole of verzuimbegeleiding

Soms zijn er situaties waarbij een werkgever redenen heeft om een externe verzuimcontrole in te zetten. Bijvoorbeeld als de werkgever of casemanager vindt dat een werknemer extra en specialistische aandacht nodig heeft om langdurig ziekte-uitval te voorkomen. In dat geval spreken wij liever van verzuimbegeleiding. Een werkgever kan de verzuimcontrole ook inzetten als er een vermoeden is van ongeoorloofd verzuim.

5. Arbeidsdeskundig onderzoek

Een arbeidsdeskundige kan vaststellen in hoeverre een arbeidsongeschikte werknemer nog mogelijkheden heeft om te werken. Dit bepaalt de arbeidsdeskundige mede op basis van de gegevens van de bedrijfsarts. Het arbeidsdeskundig onderzoek gaat meestal vooraf aan re-integratie, maar is ook in te zetten om te toetsen of het nieuwe werk passend is. Samen met de bedrijfsarts kan er een Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) worden opgesteld waarbij de mogelijkheden om te functioneren in kaart worden gebracht. Vervolgens kan de arbeidsdeskundige ook adviseren op het gebied van aanpassingen of voorzieningen op de werkplek.
Meneer Regezma heeft een eigen netwerk van ervaren register-arbeidsdeskundigen. Wij brengen werkgevers in contact met de arbeidsdeskundige die het beste bij het bedrijf en de situatie past.

6. Re-integratie

Indien de zieke of arbeidsongeschikte werknemer weer kan werken bij zijn of haar eigen werkgever, eventueel in een nieuwe of aangepaste functie, is er sprake van Re-integratie 1e spoor.
Indien het aantoonbaar niet meer mogelijk is om te werken bij de eigen werkgever, dient er passend werk gezocht te worden bij een andere werkgever. Dit traject heet Re-integratie 2e spoor. Wij bieden specialistische begeleiding op maat voor 1e en 2e spoortrajecten.
Lees meer bij Re-integratie 1e, 2e en 3e spoor

7. Poortwachtertoets

Het UWV kan door middel van de Poortwachtertoets bepalen of werkgever en werknemer zich voldoende hebben ingespannen voor re-integratie. Daarbij kijkt het UWV terug op de voorafgaande twee ziektejaren.
Op basis van deze toets zal het UWV bepalen of de loonbetaling na twee jaar kan worden stopgezet en het dienstverband mag worden beëindigd. Bij onvoldoende inspanning van de werkgever, kan er een loonsanctie volgen van maximaal één jaar. Bij onvoldoende inspanning van de werknemer, kan de toekenning van een WW- of WIA-uitkering worden geweigerd.
Een goede casemanager kan tijdig inschatten wat de uitkomst van de Poortwachtertoets zal zijn. Meneer Regezma kan als casemanager fungeren. Het is ook mogelijk om ons na de Poortwachtertoets in te zetten met als doel om de loonsanctieperiode te verkorten.

8. WIA-coach

Een WIA-coach geeft een (ex)werknemer persoonlijke begeleiding vóór en tijdens de WIA-periode.
Het begint met de aanvraag van de WIA-procedure bij het UWV. Het is belangrijk dat dit volledig geschiedt en adequaat wordt afgestemd met de werkgever en casemanager. Vervolgens kan de werknemer worden begeleid bij de ontslagaanvraag, de financiële consequenties van de WIA en de vervolgre-integratie. Onze ervaring is dat een werkgever een WIA-coach inschakelt uit loyaliteit naar de vertrekkende medewerkers (en vanuit goed werkgeverschap). Bij Meneer Regezma is het mogelijk dat WIA-coaching een integraal onderdeel uitmaakt van een traject Re-integratie 2e spoor.

9. Deskundigen oordeel

Soms gaat de re-integratie van een zieke of arbeidsongeschikte werknemer erg moeizaam. U kunt dan een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV. Dit is een soort second opinion waarbij de UWV-verzekeringsarts en/of de arbeidsdeskundige een oordeel geven over de arbeids(on)geschiktheid van de werknemer, de mate van de re-integratieinspanningen van werkgever en werknemer en de passendheid van een beoogde functie voor de zieke werknemer.
Het deskundigenoordeel kan een positieve bijdrage leveren aan de voortgang van het re-integratieproces en bovendien voorkomt u verrassingen bij de Poortwachtertoets.
Wij kunnen u adviseren hoe en wanneer u een deskundigenoordeel aanvraagt.

10. Arbo- of Bedrijfs arts ?

U bent als werkgever verplicht om een arbo- of bedrijfsarts te laten beoordelen wat het ziektebeeld is van uw werknemer. De arts is onder meer verantwoordelijk voor het opstellen en bijstellen van de Probleemanalyse (na zes weken) en het Actueel oordeel bij een WIA-aanvraag.
Een bedrijfsarts is t.o.v. een arbo-arts meer gespecialiseerd in arbeid. Een bedrijfsarts mag bijvoorbeeld doorverwijzen naar medische specialisten en een arbo-arts niet (tenzij onder supervisie van een bedrijfsarts). U kunt kiezen voor een zelfstandig gevestigde bedrijfsarts of een arts uit een arbodienst.
De arts mag zonder toestemming van de werknemer geen medische gegevens verstrekken aan de werkgever. De arts mag alleen advies geven over de arbeidsgeschiktheid van de werknemer en de mogelijke aanpassingen om de werknemer aan het werk te houden of weer aan het werk te laten gaan. De communicatie en samenwerking tussen de werkgever, casemanager en de arts is essentieel voor het re-integratieproces. Daarom is het voor een werkgever van belang om kritisch te kijken naar de inzet van de arts. Wij kunnen u adviseren in de keuze van de arts en wanneer die ingezet kan worden.

11. Interne Verzuim coördinator

Een gemiddeld MKB-bedrijf heeft meestal geen personeelsfunctionaris in dienst. Het is veelal een neventaak van een leidinggevende. Daar zijn risico’s aan verbonden en die kunnen voorkomen worden met de inzet van een interne verzuimcoördinator. Een interne verzuimcoördinator is een eigen medewerker die (mede)verantwoordelijk is voor de coördinatie en uitvoering van het ziekteverzuimbeleid. Dat kan een leidinggevende zijn, maar ook een administratief medewerker. De verzuim coördinator moet minimaal over de basiskennis van Wet Verbetering Poortwachter beschikken. Een interne verzuimcoördinator verdient zichzelf terug omdat u bespaart op arbo- en verzuimkosten.
Meneer Regezma kan de desbetreffende medewerker in korte tijd opleiden (zie ook educatie). We zijn tevens beschikbaar als vraagbaak of adviseur.

12. Vrijwillige Verlenging Loondoorbetaling

Het komt voor dat een 2e spoortraject net niet binnen de twee ziektejaren succesvol kan worden afgerond. Bijvoorbeeld als de nieuwe baan of het herstel er bijna is, terwijl het moment van de start van de WIA-procedure aanstaande is. In dat geval kan er in onderling overleg worden besloten om de loonbetaling vrijwillig te verlengen en daarmee wordt wellicht een onnodige WIA-instroom voorkomen.

13. Traject Re-integratie 3e Spoor

Nadat een werknemer de WIA-procedure heeft doorlopen, neemt het UWV de uitkerings- en re-integratieverplichtingen over van de werkgever. Echter, als de werkgever er voor kiest om eigenrisicodrager te zijn, blijft de werkgever verantwoordelijke voor de werknemer gedurende een periode van maximaal 10 jaar. In dat geval kan het zinvol en lonend zijn om Re-integratie 3e spoor in te zetten voor het zoeken naar passend werk en een duurzame plaatsing, ook al is de werknemer (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt. Meneer Regezma heeft veel kennis en ervaring met het bemiddelen van mensen “met een verhaal”. We zijn inventief en hebben een groot bedrijvennetwerk in het Noorden. Zodoende vinden we vaak een passende oplossing.
Lees meer bij Re-integratie 1e, 2e en 3e spoor en Pijnlijke praktijkvoorbeelden.

14. Waarom Meneer Regezma ?

Wij zijn uw aanspreekpunt en dienstverlener, binnen een uniek concept op het gebied van re-integratie- en gezondheidsmanagement voor bedrijven.
Samen met u gaan we van beleid naar praktijk. Dat levert betere en meetbare bedrijfsresultaten op (onder meer door een lager ziekteverzuim, hogere productiviteit en tevreden medewerkers).
Bij ons krijgt u altijd uw eigen contactpersoon direct aan de lijn of we komen naar u toe.

Wij hebben in de loop der jaren een deskundig en betrouwbaar noordelijk relatienetwerk opgebouwd van arbeidsdeskundigen, arbo-artsen, re-integratiedeskundigen, private zorgverzekeraars en andere relevante disciplines. Uiteraard kunt u ook uw voordeel doen met ons noordelijke relatienetwerk.
Uw vaste contactpersoon kan u zowel adviserend als uitvoerend van dienst zijn. Wij zijn toegankelijk en altijd bereikbaar, zowel voor u, als voor uw medewerkers.

Ons doel is dat u als werkgever door kennis en regie, meer grip heeft op het ziekteverzuimbeleid binnen uw bedrijf. Uiteraard kunt u volop gebruik maken van onze expertise, maar we streven er naar dat u op het gebied van re-integratie en arbo-zaken minder afhankelijk bent van derden. Daarmee kunt u flink besparen op uw verzuimkosten.

Lees ook de informatie over Schadelastbeperking en Wet BeZaVa

Heeft u belangstelling?
Bel 050-7001350 of stuur een email

 

Download en print de tekst

GERELATEERDE DIENSTEN

COMPANY RADAR

LEES MEER

EDUCATIE (ARBO)

LEES MEER

COACHING

LEES MEER

(GROEPS) OUTPLACEMENT

LEES MEER

SCHADELAST BEPERKING

LEES MEER

SOCIALE INNOVATIE

LEES MEER

ARBO ADVIES

LEES MEER

LOOPBAAN BEGELEIDING

LEES MEER

VERBETEREN WERKVERMOGEN

LEES MEER

WET VERBETERING POORTWACHTER

LEES MEER

INTERIM- EN PROJECT MANAGEMENT

LEES MEER